Vernieuwde sociale premies vanaf 1 januari 2021

14 December 2020

Vernieuwde sociale premies vanaf 1 januari 2021

Het sociaal beleid in onze gemeente werd het afgelopen jaar grondig onder de loep genomen. Vele reglementen van de sociale premies bestonden al jarenlang en waren dan ook sterk verouderd. Ook de lijst met personen die recht hadden op deze premies was al jarenlang niet meer geëvalueerd en gecontroleerd. Door deze reglementen en de toekenningsvoorwaarden te screenen en in een nieuw jasje te steken, zal de dienstverlening van het Sociaal Huis in de toekomst menselijker, eenvoudiger en sneller kunnen. Dankzij de hervorming, kunnen we meer hulp op maat aanbieden en wordt het budget minder versnipperd.  Zowel voor de hulpbehoevende als voor onze administratieve diensten worden de procedures eenvoudiger en sneller. Een win-win situatie voor onze inwoners!

Schepen Ilse Rymenants (Groen) wil de drempel van het Sociaal Huis verlagen en inzetten op een kwalitatieve dienstverlening voor alle Kapellenaren. Om de werking van het Sociaal Huis te verbeteren en onze inwoners sneller de weg naar het Sociaal Huis te laten vinden, werden een aantal reglementen herzien. De nieuwe reglementen gaan in vanaf 1 januari 2021.

Tal van adviesrondes gingen vooraf aan de vernieuwing van de sociale premies. Over de verschillende partijen heen, zochten en vonden we een consensus over welke premies aan maatschappelijk belang verloren zijn (bv. het voorhuwelijkssparen) of welke premies ondertussen vervangen zijn door steunmaatregelen vanuit de hogere overheid (bv. de sociale toelagen voor water, gas en elektriciteit). Deze premies worden geschrapt. Dat creëert ruimte om andere premies te verbeteren. Zo heeft het gemeentebestuur beslist om maximaal in te zetten op mantelzorg, de ondersteuning van personen met een beperking en de geboortepremie.

De mantelzorgpremie wordt een echte waarderingspremie: 365 euro voor 365 dagen zorg.

Mantelzorgpremie

In het verleden ontvingen mantelzorgers een premie van 20 euro per maand voor de zorg die zij gaven aan een familielid, buur of naaste. Deze premie zetten we vandaag om naar een waarderingspremie voor de mantelzorger. De premie wordt verhoogd naar 365 euro per jaar: 365 euro voor 365 dagen zorg. Deze premie moet jaarlijks worden aangevraagd.

Toelage personen met een beperking

De toelage van personen met een beperking blijft behouden op 200 euro per jaar. We breiden de doelgroep van deze toelage uit en houden bewust de drempel laag. Zo zetten we prioritair in op participatie en integratie van personen met een beperking.

Vroeger lag de drempel voor de toelage op personen met een beperking van 66 %. Dit oude systeem, waarbij men werkte met percentages, moest aangepast worden aan de nieuwe bepaling van graad van beperking vanuit de FOD Sociale Zekerheid. Personen met 9 punten (wat omgerekend ongeveer overeenkomt met een beperking van 66%) komen vanaf nu in aanmerking voor de toelage. Door de drempel op 9 punten te leggen, zou de doelgroep van deze toelage uitgebreid worden t.o.v. de huidige situatie. Naast de premie biedt het gemeentebestuur ook voordelen voor de bezitters van een EDC-kaart (=European Disability Card). Personen met een beperking hoeven éénmalig de toelage aan te vragen. Nadien worden hun gegevens automatisch uitgelezen vanuit de kruispuntbank en hoeven zij deze procedure niet meer te doorlopen. De premie wordt dan automatisch toegekend – of gestopt indien de aanvrager niet langer aan de voorwaarden voldoet.

De geboortepremie

Vanaf 1 januari 2021 krijgt elk kind een zelfde geboortepremie van 60 euro. Deze premie wordt automatisch toegekend en kan door de ouders worden opgehaald in het Sociaal Huis. Zo kunnen ouders meteen kennis maken met de diensten die het Sociaal Huis aan ouders en kinderen biedt (bv. het Huis van het Kind, het Lokaal Loket Kinderopvang, …)

Kapellebon

Alle premies worden gegeven in de vorm van een Kapellebon die de rechthebbende kan afhalen op het Sociaal Huis. Zo verlagen we meteen de drempel naar het Sociaal Huis en zien we de personen die recht hebben op een premie of ondersteuning in levenden lijve. Door de premie aan te bieden in de vorm van een Kapellebon, zorgen we er bovendien voor dat het geld rechtstreeks in onze Kapelse economie wordt gepompt.

Kortom, we zetten in op kwalitatieve dienstverlening waarbij het budget van het Sociaal Huis minder versnipperd wordt en beter wordt ingezet. Inwoners moeten de weg naar het Sociaal Huis sneller kunnen vinden, zodat hun problemen snel kunnen aangepakt worden.