Kapelle-op-den-Bos, een warme gemeente

12 Januari 2020

Kapelle-op-den-Bos, een warme gemeente

Het meerjarenplan 2020-2025 werd begin december op de commissie Financiën voorgesteld. Dat meerjarenplan bevat ook heel wat ambitieuze sociale beleidsdoelstellingen, die we hier graag nog eens in de verf zetten. “We gaan voor buurtgerichte zorg, zetten in op het welzijn van jong & oud en pakken kansarmoede bij de wortel aan. Wij zijn een gemeente waar iedereen zich thuis kan voelen”, zegt Ilse Rymenants, schepen van sociaal beleid.

Het gemeentebestuur zet in op de uitbouw van een welzijns- en gezinscampus. Wat betekent dat concreet? Er wordt een buurthuis opgericht op de site van het sociaal huis (renovatie van het Jeugdontmoetingscentrum (JOC)), waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Hier zullen ook een sociaal loket, het huis van het kind en het loket kinderopvang worden ingericht, waar iedereen terecht kan met vragen over de sociale dienstverlening. Zo creëren we een sociale wegwijzer voor elke inwoner van onze gemeente. We willen de drempel naar het Sociaal Huis zo verlagen.

Daarnaast zetten we in op buurtgerichte zorg. Naast de ambitie om één groot centraal buurthuis te realiseren op het JOC, willen we ook inzetten op het organiseren van buurtgerichte activiteiten in iedere deelgemeente. Denk bijvoorbeeld aan een buurtrestaurant, de verveel-je-nietjes, … Zo geraakt alle zorg én info tot bij iedere Kapellenaar. Per buurt werken we een netwerk uit van professionele en niet-professionele hulpverleners.

Dit netwerk zal ook haar taken hebben in het bestrijden van de kansarmoede in onze gemeente. Betaalbaar wonen blijft een grote uitdaging in onze gemeente. Hier zullen wij de sociale woonmaatschappijen aanmanen om hun sociale woningen goed te onderhouden en deze ook energiezuiniger te maken. Daar is vandaag een inhaalbeweging nodig. Verder willen we ook zorgen voor rechtenuitputting voor iedereen, wat kadert binnen het Geïntegreerd Breed Onthaal (GBO). Samen met gezinnen in kansarmoede zal worden nagekeken of ze wel van al hun rechten gebruik maken, op alle niveaus. Dit principe willen we in de praktijk omzetten voor alle Kapellenaren en zal ervoor zorgen dat mensen beter geïnformeerd zijn dan vandaag het geval is. De problematiek rond hoge rusthuisfacturen en ouderen die deze niet langer zelf kunnen betalen, vraagt om een antwoord. Samen met de senioren zullen we de uitdagingen van de vergrijzing aangaan.

Zorg start vanaf de geboorte. De kinderopvang in onze gemeente staat hoog op de agenda. De door Kind en Gezin vergunde onthaalouders en kinderdagverblijven krijgen een hogere toelage om hun dagdagelijkse werking te ondersteunen. ’t Klawieterke krijgt in 2020 een facelift zodat de kinderen en het personeel in een frisse omgeving kunnen spelen en werken. We zien dat een samenwerking tussen onderwijs, vrije tijd en buitenschoolse opvang rendeert in een sterk aanbod. 

Kapelle-op-den-Bos zet in op een gezonde levensstijl voor iedereen. Met specifieke aandacht voor de zorgbehoevenden maar ook voor jongeren. Het (psychologisch) welzijn van jongeren is een actueel thema, waar we veel tijd en zorg willen aan besteden. Een eerste actie die hiervoor reeds werd ondernomen, is de komst van ‘Warme William’. Deze blauwe beer moet  problemen bij jongeren bespreekbaarder maken. Daarnaast brengt een brugpersoon (een maatschappelijk werker van het sociaal huis) gezinnen, jongeren, onderwijs en zorginstanties samen zodat de beste zorg kan geboden worden.

Kortom, wij zetten tijdens de legislatuur 2019-2025 sterk in op het creëren van gelijke kansen, voor iedereen – Kapelle-op-den-Bos is een warme gemeente en de volgende jaren mikken we met ons beleid op 5 graden warmer.